“ஜின்னாஹ்” : மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் !

“காயிதே ஆஸம் முகம்மதலி ஜின்னாஹ் மதசார்பற்ற சிறந்த தலைவர் ; இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுமையின் தூதர்” இப்படிச் சொன்னதாக சொல்லப்பட்டவர் லால் கிருஷ்ண…